Słoneczne Marzenia...

Temat: Schody i poręcze ochronne - wymagania
Do Gość! Przepis przestał obowiązywać: Rozporządzenie utraciło moc dnia 16 grudnia 2002 r. na podstawie § 331 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690). Stan napisał o schodach wewnętrznych a nie zewnętrznych. Do schodów zewnętrznych jest zapis w byłym jak i...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=334Temat: jaka szerokość korytarza??
powinna być dla ciągów pieszych w pomieszczeniach dla pracowników administacyjnych?? Dz.U.02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=5231


Temat: praca w solarium
Przepisów rozporządzeń dot. bhp w solariach nie ma. należy stosować przepisy ogólne oraz przede wszystkim zalecenia producentów urządzeń. Co do lokalu: I) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz 690 z 2002 roku) - Tu znajdziesz warunki jake powinien spełniać budynek i pomieszczenie. Jeżeli będziesz zatrudniać pracowników to dodatkowo musisz uwzględnić przepisy ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz.U z...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=58


Temat: Zapytania.
Wymagania dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych regulują następujące akty prawne: kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zm. (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 169, poz. 1650) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.). Inspekcja nie organizuje szkoleń. Zgłoś sie do firmy szkoleniowej. Jednak wcześniej radzę ją sprawdzić. szukaj takiej firmy, gdzie możesz wybrać sobie osoby wykładające, jeżeli ... nie ma co się juz przymierzać. Zakres działalności służby bhp reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz....
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=688


Temat: Galeria Sztuki
I) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz 690 z 2002 roku) - Tu znajdziesz warunki jake powinien spełniać budynek i pomieszczenie. Jeżeli będziesz zatrudniać pracowników to dodatkowo musisz uwzględnić przepisy ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz.U z 1997 r. Nr 129, poz.844 z póź.zm). Są oczywiście jeszcze wymagania przepisów dot. wymagań higieniczno-sanitarnych oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=57


Temat: budownictwo - bardzo pilne
Par. 22 ust.2 Rozp. MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129, poz. 844, Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.) odsyła do: I) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz 690 z 2002 roku) i przepisów przeciwpożarowych
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=78


Temat: Temperatura pomieszczeń i wody w instalacji -Służba zdrowia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) "Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1460


Temat: Usytuowanie rozdzielnicy w mieszkaniu w bloku
Proszę się zapoznać z: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20020750690&type §164...
Źródło: elektroda.pl/rtvforum/topic1451183.html


Temat: Dopuszczalne obciążenia nadmiarówki 63A i przekrój przewodu
Sprawy te regulują Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz....
Źródło: elektroda.pl/rtvforum/topic1520854.html


Temat: Instalacja gniazdkowa 2 żyłowa .
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Świetnie to dotyczy instalacji wykonanych po 12 kwietnia 2002. Ale pamiętam normę w której był zapis dotyczący dopuszczania wyłączników różnicowoprądowych dla instalacji dwużyłowych . Jutro poszukam nr normy i treść.
Źródło: elektroda.pl/rtvforum/topic1583443.html


Temat: Znak noLPG przy bramie garażowej
Można wziąć pod uwagę 2 akty prawne: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: paragraf 157 pkt 8: ... instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi. Moim zdaniem jednak rozporządzenie to ma zastosowanie do trwałych instalacji montowanych na potrzeby budynku. Rozporzązenie ministra gospodarki z dnia 6 września 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych paragraf 12 ust 4 pkt 6 Zabrania się magazynowania butli z gazem płynnym w garażach i pomieszczeniach, w których znajdują się pojqzdy...
Źródło: zielony-taras.poznan.pl/forum3/viewtopic.php?t=33


Temat: A co dalej z "kempingiem"?
... czytam ROZPORZĄDZENIe MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.). Pasjonująca lektura, zwłaszcza...
Źródło: szczecinek.org/forum/viewtopic.php?t=1262


Temat: zasilanie kinkietów z gniazd
Użytkownik "Budyń" napisał w wiadomości news:i5fk8m$dsn$1@inews.gazeta.pl... [.......] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
Źródło: forum.domki.net/viewtopic.php?t=9160


Temat: Antresola w powierzchni użytkowej mieszknia?
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późn. zmianami. Zasady obmiaru przyjęte zostały wg. powyższej normy (obmiar na wysokości 2,00 m nad podłogą, w świetle ścian w stanie surowym). Przytoczone Rozporządzenie, narzuca natomiast wysokość pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (nie mniejsze niż 1,90 m), co daje podstawę do obliczenia powierzchni użytkowej na antresoli od 1,89 m. Reasumując, powierzchnia...
Źródło: 85.128.237.46/forumpi/viewtopic.php?t=1416


Temat: Tepmeratura w łazience?
... dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych Rozdział 5, Przewody kominowe Rozdział 6, Wentylacja i klimatyzacja Link do tekstu rozporządzenia: http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htm Pozdrawiam A
Źródło: mehoffera.waw.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=496


Temat: Problem z sanepidem
1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225). 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004/WE dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz.UE L 139 z 30.04.2004, str. 1) 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=12527


Temat: DMC naczepy a wpis w dowód
" />mówisz i masz (znalezienie tego zajmuje mniej wiecej 30 sekund Dz.U.04.103.1085 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ... będą wyposażone w światła obrysowe, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 15." "3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu członowego lub zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy, zarejestrowanych po...
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=13339


Temat: Propozycje dla Straży Miejskiej.
" />Jestem winny Państwu wyjaśnienie tego rozporządzenia: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690) ( nie mam dziś dostępu -do poprawek) ALE !!! Jest to rozporządzenie uszczegóławiające,, Prawo Budowlane ,, i te wszystkie odległości określają usytuowanie parkingów i miejsc postojowych -Dla projektantów- czyli jak je lokalizować, gdzie może być parking zaprojektowany i wykonany. Nie ma to nic wspólnego z postawieniem samochodu pod oknem. To rozporządzenie -nie zawiera przepisów sankcyjnych (karnych)dla właściciela pojazdu który postawił...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=23868


Temat: Olsztyńskie absurdy
...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=20683


Temat: windy (dla niepełnosprawnych)
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) bardzo więc proszę osoby które piszą na forum, wypowiadajcie się w tematach...
Źródło: brochow.eu/viewtopic.php?t=199


Temat: bramy/ otwieranie i piloty
do mieszkań położonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierającej miejsca postojowe dla samochodów osobowych... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) bardzo więc proszę osoby które piszą na forum, wypowiadajcie się w tematach których jesteście pewni racji i...
Źródło: brochow.eu/viewtopic.php?t=147


Temat: Sprawa TBS-u
budynki i ich usytuowanie.” (Dziennik Ustaw z 15 czerwca 2002 Nr 75 poz. 690): § 56. Budynek wielorodzinny, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinien być przystosowany do wyposażenia w instalacje telekomunikacyjne, ... budynku zostało wydane po 8 lipca 2009 - obowiązuje „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw z 7 kwietnia 2009 Nr 56 poz. 461): § 56. Budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i budynek Użyteczności publicznej powinien być wyposażony w instalację telekomunikacyjną, a w miarę...
Źródło: zyrardow24h.pl/index.php?showtopic=5492


Temat: pomieszczenia zagrożone wybuchem
Podaje Przepisy z których możesz skorzystać. Powodzenia Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. 2003.107.1004) – (dyrektywa 1999/92/WE – ATEX137 - [ P1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003.121.1138) - [P2] Rozporządzenie MG,PiPS w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U.2003.143.1393) – ( dyrektywa 94/9/WE – ATEX 100a) [P3] Rozporządzenie MG, PiPS w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2003.80.725) [P4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i budowle (Dz.U. 2002.75.690). [P5] Normy PN-EN 1127 – 1:2001 „Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem” Pojęcia podstawowe i metodologia - [N1] PN-EN 60079 – 10:2002 „Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 10; Klasyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem” - [N2] PN – EN 1050 Maszyny . Bezpieczeństwo . Zasady oceny ryzyka - [N3] PN-E-05204:1994...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=5632


Temat: Usytuowanie rozdzielnicy głównej w kotłowni- właściwe?
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.: z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r....
Źródło: elektroda.pl/rtvforum/topic1445321.html


Temat: Pomieszczenie na działalność gospodarczą.
" />Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) Tutaj wszystko znajdziesz. Pozdrawiam...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=35848


Temat: Tepmeratura w łazience?
... oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) Rozdział 7 Szczególne...
Źródło: mehoffera.waw.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=496


Temat: [Wydzielony]Szambo koło ElFów czyli kolejne gówno Archicomu
... Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora...
Źródło: forum.vivaldiego.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=1634


Temat: Korporacje zawodowe.
piękny bełkot- fragmenty ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)...
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=12790